De algemeen directeur is oa verantwoordelijk voor de algemene werking van de scholengroep, de financiële toestand, het contractueel personeel en de kwaliteitsbewaking. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoeringen van de beslissingen van de Raad van Bestuur. De algemeen directeur wordt bijgestaan door de adjunct van de algemeen directeur die naast agendabeheer ook de voorbereiding en opvolging van vergaderingen verzorgt.

Contact

Algemeen directeur

Danielle Van Ast

Onderwijs

Het GO!-onderwijs waarborgt een eigen, uniek pedagogisch project, waarbij het PPGO! het grondbeginsel vormt. Hierin staat dat het GO!-onderwijs opvoedt tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen. Er wordt daarbij gestreefd dat wie in het GO! gevormd en ontwikkeld is de volgende eigenschappen heeft:

· kijkt met een open geest, zonder vooroordelen, en toont belangstelling en respect voor ieders mening en bestaande verschillen;
· toont zich authentiek en integer in het samenleven met anderen, door eerlijk en respectvol uit te komen voor eigen ideeën en overtuigingen;
· huldigt de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe, maar spant zich ook in om ze te verwezenlijken;
· is betrokken bij de sociale werkelijkheid, dat wil zeggen: eerbiedigt de universele rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden en draagt bij tot hun realisatie; handelt volgens democratische waarden en instellingen; verzet zich tegen maatschappelijke ongelijkheden en zet zich in voor sociale rechtvaardigheid.
· is mondig en kritisch en kan ideeën helder, genuanceerd en respectvol uiten;
· is bereid om een leven lang en levensbreed te leren

Binnen GO! scholengroep Antwerpen organiseren we dit onderwijs in 23 basisscholen, een school voor buitengewoon basisonderwijs, 15 secundaire scholen, een centrum voor deeltijds beroepsonderwijs (leren en werken), 2 centra voor deeltijds kunstonderwijs, 3 centra voor volwassenenonderwijs, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en twee internaten (waaronder een tehuis voor schipperskinderen).

 

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Niet-leerplicht onderwijs

Sophie Van Der Avort
Directeur GO! CVO Antwerpen
directeur@cvoantwerpen.be

Centrum voor leerlingbegeleiding

Hilde Van Loock
Directeur GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Antwerpen

Secretariaat

Het secretariaat beheert de administratieve processen van de scholengroep: klachten, juridische dossiers, verzekeringen … Het secretariaat zorgt voor een vlotte continue informatiestroom tussen de scholen en de ondersteunende diensten.

Contact

Communicatie

De dienst communicatie zorgt voor de afstemming tussen en het ondersteunen van de scholen en centra van de scholengroep bij hun interne en externe communicatie. De dienst draagt bij tot de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het brede pluralistische onderwijsaanbod van GO! in de regio.

 

Contact

Infrastructuur

Facility management

De dienst infrastructuur beheert de onroerende goederen van de scholengroep conform de regelgeving en richtlijnen GO! en de scholengroep. De dienst ondersteunt de algemeen directeur, de RvB en de directies van de scholen en centra in het uitvoeren van hun taken met betrekking tot de infrastructuur.

Contact

Onderhoud

De dienst onderhoud (poets en technisch onderhoud gebouwen) stuurt de onderhoudsmedewerkers aan  en zorgt samen met de directies van de scholen voor een prettige leef- en werkomgeving.

Contact

Diensthoofd onderhoud

Veiligheid en preventie

Opdracht: conform de regelgeving, de richtlijnen van GO! en de scholengroep de veiligheid en de ergonomische kwaliteit van de werkplek en de leeromgeving onderzoeken en maatregelen voorstellen aan de algemeen directeur en de directeurs van instellingen en die opvolgen in functie van het remediëren van acute bedreigende situaties en het systematisch verbeteren.

Contact

Rodolf Broers

ICT

De dienst ICT van de scholengroep ontwerpt, implementeert en onderhoudt de ICT infrastructuur van de scholengroep (connectiviteit, hardware, software…) De dienst ondersteunt de scholen en centra in hun lokale behoeften.

Contact

Danny Dieltjens

Financiën

De dienst financiën ondersteunt het efficiënt en effectief omgaan met de beschikbare middelen, simuleert de kosten en baten van investeringen, en ondersteunt de diensten en werkgroepen in het opstellen en opvolgen van hun begroting. De dienst financiën voert ook interne audits uit en ondersteunt het optimaliseren van processen.

Contact

Danielle Vermissen

Boekhouding

De dienst boekhouding voert in samenwerking met de rekenplichtigen van de scholen en centra de boekhouding en staat in voor de betalingen.

Contact

Personeel

De dienst personeel (HR) staat in voor de centrale processen met betrekking tot personeel (contracten, loopbaan, competentieprofielen… ) en ondersteunt de personeelssecretariaten van scholen en centra.

Contact

Chantal Huybrecht

Kwaliteitszorg

Onderwijs is belangrijk voor de samenleving. Daarom investeert de samenleving in onderwijs. Kwaliteit helpt om deze middelen efficiënt in te zetten in functie van de onderwijsbehoefte van kinderen en ouders. Deze ondersteuning gebeurt beleidsondersteuning, procesbegeleiding en zichzelf in vraag te stellen.
De beleidsondersteuning gebeurt door directies en diensten te begeleiden in het opstellen van een beleidsplan. Dit omvat het uitschrijven van strategische en operationele doelen, het meebepalen van verwachte resultaten ook kritische performantie-indicatoren (KPI) genomen en de manier waarop men deze KPI wil realiseren. Daarvoor wordt een jaaractieplan opgesteld dat jaarlijks geëvalueerd wordt.
Bij de procesbegeleiding kijken we samen met de directies en diensten hoe de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk kunnen ingezet worden. Daar waar nodig wordt de afstemming uitgedrukt in een document, gekend als service-level-agreement (SLA). Daarvoor worden de processen regelmatig onderzocht op hun effect en organiseren we afstemmingsvergaderingen tussen directies en diensten. Deze check gebeurt door het analyseren van data en het organiseren van interne en externe audits.
We stellen onszelf in vraag of onze begeleiding en ondersteuning aangepast is wat vandaag belangrijk is voor onderwijs. Hiervoor werken we nauw samen met onderwijs&innovatie, de scholengemeenschappen en externen. Door de scholengroep extern te laten auditen houden we ons aan de best practices in de onderwijssector. We gebruiken de analysesresultaten om trends te ontdekken en te anticiperen op opportuniteiten.
De analyses en de auditresultaten van het afgelopen werkjaar kan je hier raadplegen.

 

ISO certificaten

ISO9001:2008

Is een kwaliteitsstandaard die nagaat of het lesgeven aanleiding geeft tot tevredenheid over het aangeboden onderwijs.

Wij zijn ISO 9001:2008 gecertificeerd omdat onderwijs de toekomst maakt en wij daar zorgvuldig met om willen gaan. Door certificatie laten we externe expertise toe die extra bijdraagt aan het duurzaam aanbieden van onderwijs aan kinderen en volwassenen.

 

ISO27001:2013

Is een kwaliteitsstandaard die nagaat of informatie goed beheerd wordt en de privacy gerespecteerd wordt.

Wij zijn ISO 27001:2013 gecertificeerd omdat privacy van kinderen, ouders en medewerkers belangrijk is en omdat we zorgzaam willen omgaan met informatie die ons toelaat om elk kind optimale onderwijskansen te bieden. We onderstrepen dit door het ondertekenen van ons informatieveiligheidscharter.

Contact

Projecten

De dienst projecten beheert en implementeert projecten in functie van het realiseren van beleidsdoelstellingen, internationalisering en innovatie. Ze onderzoekt opportuniteiten in het kader van externe financiering (EU en andere) en ondersteunt het uitwerken van projectaanvragen.

Contact

De algemeen directeur is oa verantwoordelijk voor de algemene werking van de scholengroep, de financiële toestand, het contractueel personeel en de kwaliteitsbewaking. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoeringen van de beslissingen van de Raad van Bestuur. De algemeen directeur wordt bijgestaan door de adjunct van de algemeen directeur die naast agendabeheer ook de voorbereiding en opvolging van vergaderingen verzorgt.

De dienst infrastructuur beheert de onroerende goederen van de scholengroep conform de regelgeving en richtlijnen GO! en de scholengroep. De dienst ondersteunt de algemeen directeur, de RvB en de directies van de scholen en centra in het uitvoeren van hun taken met betrekking tot de infrastructuur.

De dienst onderhoud (poets en technisch onderhoud gebouwen) stuurt de onderhoudsmedewerkers aan  en zorgt samen met de directies van de scholen voor een prettige leef- en werkomgeving.

 

Opdracht: conform de regelgeving, de richtlijnen van GO! en de scholengroep de veiligheid en de ergonomische kwaliteit van de werkplek en de leeromgeving onderzoeken en maatregelen voorstellen aan de algemeen directeur en de directeurs van instellingen en die opvolgen in functie van het remediëren van acute bedreigende situaties en het systematisch verbeteren.

 

De dienst ICT van de scholengroep ontwerpt, implementeert en onderhoudt de ICT infrastructuur van de scholengroep (connectiviteit, hardware, software…) De dienst ondersteunt de scholen en centra in hun lokale behoeften.

 

De dienst financiën ondersteunt het efficiënt en effectief omgaan met de beschikbare middelen, simuleert de kosten en baten van investeringen, en ondersteunt de diensten en werkgroepen in het opstellen en opvolgen van hun begroting. De dienst financiën voert ook interne audits uit en ondersteunt het optimaliseren van processen.

 

 

 

Onderwijs is belangrijk voor de samenleving. Daarom investeert de samenleving in onderwijs. Kwaliteit helpt om deze middelen efficiënt in te zetten in functie van de onderwijsbehoefte van kinderen en ouders. Deze ondersteuning gebeurt beleidsondersteuning, procesbegeleiding en zichzelf in vraag te stellen.
De beleidsondersteuning gebeurt door directies en diensten te begeleiden in het opstellen van een beleidsplan. Dit omvat het uitschrijven van strategische en operationele doelen, het meebepalen van verwachte resultaten ook kritische performantie-indicatoren (KPI) genomen en de manier waarop men deze KPI wil realiseren. Daarvoor wordt een jaaractieplan opgesteld dat jaarlijks geëvalueerd wordt.
Bij de procesbegeleiding kijken we samen met de directies en diensten hoe de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk kunnen ingezet worden. Daar waar nodig wordt de afstemming uitgedrukt in een document, gekend als service-level-agreement (SLA). Daarvoor worden de processen regelmatig onderzocht op hun effect en organiseren we afstemmingsvergaderingen tussen directies en diensten. Deze check gebeurt door het analyseren van data en het organiseren van interne en externe audits.
We stellen onszelf in vraag of onze begeleiding en ondersteuning aangepast is wat vandaag belangrijk is voor onderwijs. Hiervoor werken we nauw samen met onderwijs&innovatie, de scholengemeenschappen en externen. Door de scholengroep extern te laten auditen houden we ons aan de best practices in de onderwijssector. We gebruiken de analysesresultaten om trends te ontdekken en te anticiperen op opportuniteiten.
De analyses en de auditresultaten van het afgelopen werkjaar kan je hier raadplegen.